Chính sách bảo hiểm

ShiphangUSA.com

Các mặt hàng dể vở chúng tôi không bán bảo hiểm ,
Các mặt hàng khác , quý khách có thể mua bảo hiểm là 5% trên tri giá hóa đơn .
- Mua bảo hiểm : hàng hóa thất lạc - chúng tôi bồi thường 100% 
- không mua bảo hiểm : hang hóa thất lạc - chúng tôi bồi thường trên số cân năng khi chuyển hàng về