ShiphangUSA.com

Chúng tôi không bảo hành bất kỳ sản phẩm nào chúng tôi mua hộ . Nhưng chúng tôi có thể mua dich vụ bảo hành cho khách hàng khi có yêu cầu . 

Phí mua thêm dich vu bào hành là 20%  . Với chính sách và dịch vụ này sản phảm của khách hàng được bảo hành như chế độ của hãng